ptg management

bouwt mee aan de zorg en het onderwijs van Nederland

interview

5 vragen aan

Menno Riemersma

Per 1 september is Menno Riemersma verbonden aan ptg advies. Menno gaat samen met ptg advies ptg management opzetten.

profiel

Veel zorg- en onderwijsorganisaties worden geconfronteerd met complexe vastgoedopgaven waarbij werkprocesinnovaties, toepassing van informatietechnologie en vernieuwing van bedrijfsvoering een integrale aanpak vergen. Over het algemeen betreft het veranderopgaven met een grote organisatorische en financiële impact. Een zorgvuldige strategische afweging voorafgaand aan een dergelijke veranderopgave is een logische eerste stap. De scope van de veranderopgave kan daarna worden bepaald.

De veranderopgaven vergen ook een adequate inrichting van een programmaorganisatie, waarin de samenwerking tussen de lijnorganisatie en het programma goed op elkaar dienen te worden afgestemd. Vaak gaat het om langdurige verandertrajecten. Een goede balans tussen de veranderopgave en de dagelijkse bedrijfsvoering dient dan ook te worden gewaarborgd. ptg management richt zich op advisering van dit type vraagstukken aan het bestuur en seniormanagement. We zetten onze uitgebreide kennis en ervaring met deze vraagstukken in om de scope van uw veranderopgave te bepalen, een bij uw organisatie passende programmastructuur in te richten en de daarbij behorende governance vast te stellen. Daarnaast vervult ptg management ook interim-functies op bestuurlijk en seniormanagementniveau in zorg- en onderwijsorganisaties.

LinkedIn bedrijfspagina

Volg ons en onze medewerkers op LinkedIn

ptg advies

unieke opgaven en doelgerichte oplossingen